هوشمند سازی ساختمان

 ساختمان هوشمند BMSسیستم مدیریت هوشمند ساختمان ) به سیستمی اطلاق می شود که در BAS ) یا سیستم اتوماسیون ساختمان ( BMSسیستم مدیریت ساختمان ( یک ساختمان نصب شده و از طریق اجزای خود کنترل قسمت های مختلف ساختمان و نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر می نماید. قسمت های مختلف تحت […]